Д. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах
Скачати 12.43 Mb.
НазваД. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах
Сторінка61/96
Дата конвертації04.06.2013
Розмір12.43 Mb.
ТипДокументы
odt.uchni.com.ua > Право > Документы
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   96

^ 3. Загальні положення

3.1. Управління охороною праці – це частина загальної системи управління підприємством, що забезпечує управління ризиками у галузі професійної безпеки і здоров’я, пов’язаними з діяльністю організації.

3.2. Управління охороною праці визначає на усіх рівнях управління задачі і обов’язки щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці відповідно до законодавства та діючих нормативних документів.

3.3. Нормативною базою системи управління охороною праці є:

– Закон України «Про охорону праці».

– Кодекс законів про працю України.

– Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне стра­хування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворю­вання, які спричинили втрату працездатності».

– Укази президента, постанови і рішення уряду та органів державно­го нагляду за охороною праці.

– Технічні регламенти відповідності.

– Система стандартів безпеки праці.

– Норми, правила, інструкції з охорони праці, затверджені у встанов­леному порядку.

3.4. Знання та виконання цього Положення є посадовим обов’язком керівників, спеціалістів та робітників підприємства.

3.5. Знання Положення є обов’язковим при затвердженні на посаді і атестації керівників та спеціалістів структурних підрозділів підпри­ємства.

^ 4. Функціонування системи управління охороною праці

(СУОП)

4.1. Функціонування СУОП забезпечується керівником підприємства і реалізується через комплекс організаційних заходів, що передбачають:

– створення відповідних служб та призначення посадових осіб, які забезпечують вирішення задач охорони праці;

– затвердження посадових інструкцій для кожної посадової особи і встановлення контролю за їх виконанням;

– організацію розробки та затвердження положень, інструкцій та інших нормативно-правових актів з охорони праці підприємства, що вста­новлюють правила безпечного виконання робіт;

– забезпечення належного утримання будівель та споруд, виробничо­го устаткування;

– організацію проведення внутрішнього аудиту з охорони праці, ла­бораторних досліджень умов праці, оцінки технічного стану виробничого

обладнання, атестації робочих місць на відповідність нормативно-право­вим актам з охорони праці;

– облік, аналіз і оцінку ризику виникнення нещасних випадків та аварій;

– систему контролю за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил і норм безпеки;

– організацію розробки комплексних заходів з охорони праці та за­безпечення їх виконання;

– організацію навчання і пропаганди в галузі охорони праці.

4.2. Оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці в цілому на підприємстві здійснюється службою охорони праці, а у відпо­відних структурних підрозділах – їх першим керівником.

^ 5. Задачі управління охороною праці

Управління охороною праці передбачає такі основні задачі:

5.1. Професійний відбір, навчання працівників у галузі охорони праці, пропаганди безпечних методів роботи.

5.2. Забезпечення безпеки: – технологічних процесів;

– виробничого устаткування; – будівель та споруд.

5.3. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.

5.4. Забезпечення нормативно-гігієнічних умов праці.

5.5. Організація лікувально-профілактичного обслуговування пра­цівників.

5.6. Вибір оптимального режиму праці та відпочинку.

5.7. Забезпечення санітарно-побутового обслуговування.

^ 6. Система навчання працівників з питань охорони праці

6.1. Навчання посадових осіб та осіб, які виконують роботи підви­щеної небезпеки.

6.1.1. Прийом на роботу і оформлення керівників усіх рівнів здійсню­ється тільки після перевірки їхніх знань з питань охорони праці. Повтор­на перевірка знань проводиться один раз на три роки.

6.1.2. Відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою та Пе­реліку робіт, де є потреба у професійному доборі, працівники підприємства проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

6.1.3. Періодична перевірка знань поводиться щорічно у комісіях підприємства з оформленням протоколів (Додаток 2-А).

^ 6.2. Інструктаж з питань охорони праці.

6.2.1 За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

6.2.2. Особи, які приймаються на роботу на підприємство, згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій, затвер­дженого наказом МОЗ від 21.05.2007 р. № 246, проходять медичний огляд і направляються службою кадрів у службу охорони праці для проходжен­ня вступного інструктажу з охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться:

– з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

– з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

– з учнями та студентами, які прибули на підприємство для прохо­дження трудового або професійного навчання;

– з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

6.2.3. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в Жур­налі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (Додаток 2-Б), який зберігається службою охорони праці, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

6.2.4. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосе­редньо на робочому місці з працівником:

– який вперше приймається на роботу (постійно чи тимчасово);

– який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;

– який виконуватиме нову для нього роботу;

– відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосе­редню участь у виробничому процесі на підприємстві.

6.2.5. При прибутті робітника у структурний підрозділ керівник цьо­го структурного підрозділу знайомить його з безпечним маршрутом до робочого місця, а також зі шкідливими і небезпечними виробничими фак­торами даного виробництва, оформлює розпорядження, яким закріплює робітника за майстром.

6.2.6. Ознайомлення з умовами праці на дільниці, первинний інструк­таж на робочому місці з питань охорони праці з показом безпечних методів роботи, запис його в Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці (Додаток 2-В) проводить майстер (безпосередній керівник робіт). При цьо­му робітнику видаються на руки інструкції з охорони праці для їх вивчення.

6.2.7. Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

6.2.8. Після проведення первинного інструктажу на робочому місці працівники, які допускаються до проведення робіт підвищеної небезпеки, до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом 5 змін (або дублювання протягом шести змін).

6.2.9. Допуск до стажування (дублювання) оформлюється розпоря­дженням по структурному підрозділу (для малих підприємств – наказом його керівника), у якому вказується прізвище працівника, відповідально­го за проведення стажування (дублювання).

6.2.10. Стажування проводиться за затвердженими керівником структурного підрозділу (для малих підприємств – його керівником) про­грамами для конкретної професії, посади, робочого місця.

6.2.11. У процесі стажування працівник повинен:

– закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологіч­ного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;

– оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нор­мальних і аварійних умовах;

– засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпе­ки праці.

6.2.12. Допуск до самостійної роботи після закінчення стажування (дублювання) проводиться розпорядженням керівника структурного підрозділу (для малих підприємств – наказом його керівника), про що ро­биться запис у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних та протипожежних тре­нувань, то стажування новим наказом може бути продовжено на термін не більше двох змін.

6.2.13. Особи, які згідно з правилами повинні проходити обов’язкове

попереднє навчання за професією, до перевірки знань та видачі посвідчення до самостійної роботи не допускаються.

6.2.14. Всі робітники, незалежно від кваліфікації і стажу роботи, про­ходять повторний інструктаж в обсязі та за змістом переліку питань пер­винного інструктажу.

Під час інструктажу особлива увага приділяється небезпечним умо­вам виробництва, забороненим та небезпечним прийомам у роботі.

6.2.15. На інструктажі повинні бути присутніми всі робітники. Осо­би, які не були присутніми на інструктажі у зв’язку з хворобою або відпусткою, обов’язково інструктуються індивідуально після виходу їх на роботу.

6.2.16. Інструктаж проводиться у повному обсязі робіт, що виконуються. У Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці (Додаток 2-В) вказуються номери усіх інструкцій, за яким проводився інструктаж.

6.2.17. Повторний інструктаж проводиться 1 раз на 3 місяці для робіт підвищеної небезпеки та 1 раз на 6 місяців для інших робіт. Порушення термінів проведення інструктажу без поважних причин не дозволяється навіть на один день.

6.2.18. Контроль за дотриманням строків та якістю проведення по­вторного інструктажу здійснюють керівники структурного підрозділу та працівники служби охорони праці.

6.2.19. Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці або у кабінеті з охорони праці з відміткою про його проведення в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці (Додаток 2-В):

– при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при введені змін та доповнень до них;

– при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації облад­нання, приладів та інструментів, сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

– при порушеннях вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травми, аварії, пожежі тощо;

– при перерві в роботі виконавця робіт понад 30 календарних днів – для робіт підвищеної небезпеки, а для інших робіт – понад 60 днів.

6.2.20. При проведенні інструктажу у зв’язку з введенням в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, зміною технологічного процесу, заміною або модернізацією обладнання, при­ладів та інструментів, сировини, матеріалів та інших факторів, що впли­вають на стан охорони праці, робиться акцент на ті нові вимоги, небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що впливають на безпеку праці і стан здоров’я працюючих.

6.2.21. При проведенні інструктажу у зв’язку з нещасним випадком, що стався, розглядаються всі обставини, причини цього нещасного випад­ку, роз’яснюються робітникам окремі вимоги інструкцій з показом без­печних прийомів у роботі. Інструктаж проводиться з усіма робітниками виробничої дільниці.

6.2.22. При незадовільних результатах перевірки знань, умінь та прийомів безпечного виконання робіт після первинного (повторного або позапланового інструктажу) протягом 10 днів додатково проводиться інструктаж та повторна перевірка знань.

6.2.23. Цільовий інструктаж проводиться з робітниками: – при ліквідації аварій або стихійного лиха;

– при проведенні робіт, на які відповідно до вимог нормативно-право­вих актів з охорони праці оформлюється наряд-допуск або розпорядження.

6.2.24. Цільовий інструктаж проводиться перед початком робіт для пер­соналу, який бере участь у виконанні робіт. При цьому обов’язково поясню­ються заходи безпеки, що передбачені нарядом-допуском, а також основні вимоги інструкції з охорони праці, яких необхідно дотримуватися при вико­нанні таких робіт. Відмітка про проведення цільового інструктажу робиться в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці (Додаток 2-В).

За наявності наряду-допуску відмітка про проведення інструктажу робиться у наряді, в Журналі реєстрації інструктажів – не обов’язково.

Об’єм цільового інструктажу визначається в залежності від виду робіт, що будуть виконуватися.

^ 7. Забезпечення промислової безпеки

7.1. Забезпечення безпеки машин, механізмів та устаткування.

7.1.1. Забезпечення безпеки машин, механізмів та устаткування здійснюється за рахунок:

– введення в експлуатацію машин, механізмів та обладнання на но­вих (реконструйованих) виробничих об’єктах тільки у випадку їх повної відповідності технічним регламентам відповідності, правилам і нормам безпеки;

– проведення у встановлені строки випробувань, технічних опосвід-чень, планово-запобіжних ремонтів, ревізії машин, механізмів та облад­нання підвищеної небезпеки;

– оцінки ступеня безпеки обладнання, що експлуатується, та приве­дення його у відповідність до вимог технічних регламентів відповідності, стандартів, правил і норм безпеки;

– призначення відповідальних осіб за справний стан, нагляд та без­печне ведення робіт на об’єктах, машинах, механізмах, устаткуванні від­повідно до вимог Правил;

– проведення поточних та капітальних ремонтів засобів колективно­го захисту.

^ 7.2. Забезпечення безпеки технологічних процесів.

7.2.1. Забезпечення безпеки технологічних процесів здійснюється за рахунок:

– забезпечення безпеки виробничих процесів з впровадженням сис­тем механізації та автоматизації;

– відображення вимог безпеки відповідно до Порядку відображення та оформлення вимог безпеки праці в технологічній документації (Дода­ток 7);

– дотримання затверджених технічних регламентів, технологічних процесів і вимог безпеки, передбачених технологічною документацією на ці процеси, правилами безпеки та стандартами ССБП.

^ 7.3. Забезпечення безпеки будівель та споруд.

7.3.1. Забезпечення безпеки будівель та споруд здійснюється за рахунок:

– відповідності їх будівельним нормам і правилам, вимогам правил охорони праці, санітарним нормам і правилам;

– експлуатації їх у відповідності до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд та Правил обсте­ження, оцінки технічного стану і паспортизації виробничих будівель і споруд;

– утримання керівниками структурних підрозділів закріплених за ними територій, проходів і проїздів у стані, що забезпечує безпечність ру­ху транспорту та пішоходів;

– освітлення будівель, споруд і територій підприємства відповідно до СНиП II-4-79.

^ 8. Система аудиту з охорони праці

8.1. Контроль за дотриманням правил і норм з охорони праці покла­дається на керівників усіх рівнів: від бригадирів до начальників структур­них підрозділів та керівників підприємства. Обов’язки з охорони праці

керівників, спеціалістів та інших працівників підприємства наведені у Додатку 2-Г.

8.2. Система аудиту охорони праці на підприємстві забезпечується проведенням:

1) Щоквартальних (піврічних – для малих підприємств) нарад з охо­рони праці за участю усіх керівників структурних підрозділів під керівництвом керівника підприємства.

2) Щомісячних перевірок стану охорони праці у структурних підрозділах підприємства комісією відповідно до затвердженого графіка (для малих підприємств не обов’язково. Перевірку здійснює інженер з охо­рони праці та видає припис).

3) Декадних (щоквартальних – для малих підприємств) нарад з охо­рони праці, що проводяться керівниками структурних підрозділів за уча­стю інженера з охорони праці.

4) Щотижневих (щомісячних – для малих підприємств) перевірок стану охорони праці на робочих місцях старшими майстрами (старшими виконробами, виконробами, начальниками змін).

5) Щоденних перевірок стану охорони праці на робочих місцях май­страми (бригадирами) з усуненням виявлених порушень.

8.3. Порядок підготовки управлінської інформації та прийняття управлінських рішень керівниками всіх рангів:

8.3.1. Керівник підприємства:

– проводить наради з охорони праці за участю керівників структур­них підрозділів, заступників керівника підприємства та профспілкового активу (за наявності профспілки), на яких розглядає стан охорони праці, виконання профілактичних та запобіжних заходів;

– затверджує протоколи нарад з питань охорони праці; – щорічно видає наказ за результатами роботи підприємства з охоро­ни праці та затверджує профілактичні й упереджуючі заходи.

8.3.2. Керівник служби охорони праці:

– під керівництвом головного інженера організовує проведення опе­ративних нарад з керівниками та спеціалістами підприємства;

– здійснює перевірку стану безпеки устаткування, технологічних про­цесів, будівель виробничих територій, наявність засобів колективного та ін­дивідуального захисту, видає приписи щодо усунення виявлених порушень;

– оцінює ефективність системи управління охороною праці;

– визначає пріоритети та надає пропозиції щодо удосконалення діючої системи управління охороною праці;

– інформацію щодо стану охорони праці публікує на стенді охорони праці підприємства.

8.3.3. Головний інженер:

– керує проведенням комплексних обстежень, що проводяться комісіями підприємства;

– видає розпорядження за результатами перевірок;

– затверджує протоколи нарад з питань охорони праці, які ним про­водяться.

8.3.4. Заступник керівника підприємства, заступник головного інже­нера (для малих підприємств не обов’язково):

– відповідно до затвердженого графіка проводить перевірку стану охорони праці у структурних підрозділах, які йому підпорядковані. За ре­зультатами перевірки видає розпорядженням для усунення виявлених порушень;

– затверджує протоколи нарад з питань охорони праці, які ним про­водяться.

8.3.5. Керівники структурних підрозділів:

– проводять наради з охорони праці з оформленням протоколу (для малих підприємств доцільно вести Журнал оперативного контролю на­чальника структурного підрозділу – форма наведена у Додатку 2-Д);

– за результатами наради видають розпорядження;

– проводять оцінку роботи з охорони праці спеціалістів структурних підрозділів та застосовують до них заходи матеріального та морального впливу;

– інформацію щодо стану охорони праці публікують на стенді охоро­ни праці (для малих підприємств не обов’язково).

8.3.6. Механіки (енергетики) структурних підрозділів (для малих підприємств не обов’язково):

– розробляють заходи щодо забезпечення надійної роботи устатку­вання, підвищення його безпеки, забезпечують їх виконання.

8.3.7. Керівники дільниць (старший майстер, виконроб, керівник дільниці, майстер):

– перед початком роботи перевіряють стан безпеки всіх робочих місць та усувають виявлені порушення. Якщо порушення не можуть бути усунені власними силами або вимагають додаткового часу, роблять запис про характер виявлених порушень в Журналі з охорони праці майстра (Додаток 2-Е). При порушеннях вимог безпеки працівником вказують у Журналі його прізвище, ім’я та по батькові і вживають заходи щодо їх

усунення. Підпис порушника в Журналі обов’язковий. До усунення пору­шень працівників до виконання робіт не допускають.

8.3.8. Бригадир:

– перед початком роботи перевіряє стан безпеки робочих місць, вживає заходи щодо усунення виявлених порушень.

Якщо порушення не можуть бути усунені власними силами або вима­гають додаткового часу, записує суть виявленого порушення в Журнал з охорони праці майстра (Додаток 2-Е). До усунення порушень робітни­ків до виконання робіт не допускає;

– у процесі роботи здійснює контроль за дотриманням вимог охоро­ни праці, застосуванням засобів індивідуального захисту.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   96

Схожі:

Д. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах iconМетодичні вказівки до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях" (для студентів 4 курсу спец....

Д. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах iconЗатверджено заступник Міністра освіти І науки, молоді та спорту України Жебровський Б. М
«Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних...

Акт-дозвіл на проведення занять (уведення в дію) у кабінеті інформатики...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти, затвердженого...

Акт-дозвіл на проведення занять (уведення в дію) у кабінеті інформатики...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти, затвердженого...

Д. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах iconКонспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
ОП; помилки в навчанні працюючих безпечним методам праці. Можна зробити висновок, що переважна більшість нещасних випадків сталась...

Постійної праці/тимчасової праці/стажування/практики/волонтерства*

Склад
Охорона праці очима дітей” з нагоди Дня охорони праці в Полтавській області у 2012 році

Склад
Охорона праці очима дітей” з нагоди Дня охорони праці в Полтавській області у 2012 році

Д. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах iconОхорона праці в галузі
Охорона праці в галузі: Конспект лекцій / укл.: Сівак В. К, Солодкий В. Д., Пантело І. М. Чернівці: Чернівецький нац ун-т, 2010....

Д. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах iconД. В. Зеркалов Цивільний захист
«зон безпеки» для створення за допомогою двосторонніх І багатосторонніх угод локальних зон безпеки у всіх країнах. Згодом Асоціація...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
odt.uchni.com.ua
Головна сторінка