Дніпропетровськ
НазваДніпропетровськ
Сторінка1/8
Дата конвертації19.05.2013
Розмір0.92 Mb.
ТипДокументы
odt.uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ

Учбово-методичний посібник

до занять з гігієни харчування

для студентів

VI курсу медичного факультету

за спеціальністю „Медико-профілактична справа”

(індивідуальний план роботи студента)

Дніпропетровськ


2011 рік

Методичний посібник підготовлено співробітниками кафедри гігієни та екології Дніпропетровської державної медичної академії.

Автори : д.м..н., доц. Н.І. Рублевська, к.м.н., доц. В.Є. Цуцков


^ Метою учбово-методичного посібника є організація самостійної аудиторної та позааудиторної роботи студентів VI курсу медичного факультету за спеціальністю „Медико-профілактична справа” з модулю “Гігієна харчування”.

Методичний посібник складено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни “Гігієна та екологія” для студентів медичних факультетів навчальних закладів України ІІІ – ІV рівней акредитації.

^ Рецензент – зав. кафедрою мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології, проф. Г.М. Кременчуцький


Затверджено ЦМК ДДМА, прот. №____ від____________2011 р.Зміст

Загальні відомості і структура модулю “Гігієна харчування”

5

Навчальний план дисципліни “Гігієна харчування”

5

Кінцеві цілі вивчення дисципліни “Гігієни харчування”

5

Структура модулю «Гігієна харчування”

6

Тематичний план лекцій з дисципліни “Гігієна харчування”

8

Тематичний план практичних занять з дисципліни “Гігієна харчування”

8

Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль

9

Розподіл балів, що присвоюються студентам за модуль «Гігієна харчування»

10

Форми контролю і критерії оцінювання студентів з дисципліни «Гігієна харчування»

11

Перелік питань та практичних навичок до підсумкового контролю з модулю “Гігієна харчування”

13

Перелік теоретичних питань до підсумкового модульного контролю

13

Перелік практичних навичок та вмінь

16

Перелік навчально-методичної літератури

17

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гігієна харчування”

19

Тема 1. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за фахом «Гігієна харчування». Законодавчі і правові основи діяльності лікаря. Зміст, форми і методи роботи, права та функціональні обов’язки діяльності лікаря з гігієни харчування

19

Тема 2. Методика вивчення та аналіз стану харчування населення, окремих організованих колективів

21

Тема 3 (СРС). Фізіолого-гігієнічне значення окремих нутрієнтів харчового раціону

23

Тема 4. Організаційно-правові засади попереджувального санітарного нагляду. Методика гігієнічної експертизи проектів об’єктів нагляду гігієни харчування

25

Тема 5. Основні нормативні документи, які регламентують показники якості та безпеки харчових продуктів. Сертифікація продовольчої сировини та харчових продуктів

26

Тема 6. Харчові добавки як гігієнічна проблема. Призначення, класифікація, застосування у харчовій промисловості. Особливості гігієнічної експертизи, критерії та методи оцінки

27

Тема 7 (СРС). Основи гігієнічної проблеми використання генетично-модифікованих харчових продуктів

28

Тема 8. Порядок і методика проведення гігієнічної експертизи окремих груп харчових продуктів. Методика аналізу результатів обстеження та лабораторних досліджень. Методика складання гігієнічних висновків, прийняття відповідних рішень та санкцій

29

Тема 9 (СРС). Методика та принципи встановлення критичних контрольних точок (НАССР)

31

Тема 10. Поточний санітарний нагляд в гігієні харчування. Законодавчі, правові документи. Права і функціональні обов’язки посадових осіб

32

Тема 11 (СРС). Методика притягнення посадових та фізичних осіб до адміністративної відповідальності, стягнення санкцій

33

Тема 12. Методика поточного санітарного нагляду за підприємствами громадського харчування

35

Тема 13. Санітарно-гігієнічне обстеження підприємства громадського харчування. Методика складання акту санітарного обстеження

36

Тема 14. Методика поточного санітарного нагляду за підприємствами торгівлі харчовими продуктами. Методика складання акту санітарного обстеження

40

Тема 15. Контроль за проходженням працівниками підприємства громадського харчування, торгівлі харчовими продуктами медичних оглядів

44

Тема 16 (СРС). Санітарно-гігієнічне обстеження підприємства торгівлі харчовими продуктами

45

Тема 17. Харчові отруєння як гігієнічна проблема. Сучасна класифікація харчових отруєнь. Харчові отруєння мікробного походження

47

Тема 18. Харчові отруєння немікробної та невідомої природи. Методика розслідування харчових отруєнь

49

Тема 19 (СРС). Нутриціологічна характеристика основних продуктів харчування

51

Тема 20. Організація лікувально-профілактичного харчування (ЛПХ) та санітарно-гігієнічний контроль за ЛПХ на промислових підприємствах

52


^

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ І СТРУКТУРА МодулЮ

«Гігієна харчування»


Навчальний план дисципліни “Гігієна харчування”

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік

навчання

Вид

контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лек-ції

Практи-чні заняття

90

8

52

30

6
Кредитів ЕСТS

3

-

Модуль 4:

«Гігієна харчування»

Змістових модулів - 4


90 год/

3 кред. ЕСТS

8


52

30
Підсумковий модульний контроль

в т.ч. підсумковий контроль засвоєння модуля

3 год

-

Примітка: 3 кредити ЕСТS – 60 год. Аудиторне навантаження – 66,7%, СРС – 33,3%.

^ Кінцеві цілі вивчення дисципліни “Гігієни харчування”

  • використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської діяльності;

  • інтерпретувати основні закони гігієнічної науки та загальні закономірності зв’язку здоров’я з факторами і умовами середовища життєдіяльності (аліментарним фактором);

  • аналізувати стан фактичного харчування населення та проводити його корекцію відповідно до вимог раціонального харчування;

  • проводити державний попереджувальний і поточний санітарний нагляд за об’єктами харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі; обґрунтовувати проведення профілактичних заходів відповідно чинному законодавству;

  • проводити гігієнічну експертизу продуктів харчування та складати відповідні висновки;

  • обґрунтовувати та здійснювати санітарно-гігієнічні заходи щодо розслідування і профілактики харчових отруєнь;

  • володіти основами етики та деонтології, застосовувати моральні, етичні і фахові норми у професійній діяльності лікаря.

^ Структура модулю «Гігієна харчування»

Тема

Практ.

заняття

СРС,

в т.ч. СІРС

СРС

СІРС

Змістовий модуль 1.

Основи державного санітарного нагляду в гігієні харчування.

^ Попереджувальний санітарний нагляд в гігієні харчування.

1. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за фахом гігієна харчування. Законодавчі і правові основи діяльності лікаря. Зміст, форми і методи роботи, права та функціональні обов’язки діяльності лікаря з гігієни харчування.

2

1

-

2. Методика вивчення та аналіз стану харчування населення, окремих організованих колективів.

4

1

-

3. Фізіолого-гігієнічне значення окремих нутрієнтів харчового раціону.

-

1

-

4. Організаційно-правові засади попереджуваль-ного санітарного нагляду. Методика гігієнічної експертизи проектів об’єктів нагляду гігієни харчування.

6

1

-

Змістовий модуль 2.

Санітарна охорона харчових продуктів, організаційно-методичні основи її забезпечення.

5. Основні нормативні документи, які регламентують показники якості та безпеки харчових продуктів. Сертифікація продовольчої сировини та харчових продуктів.

3

1

-

6. Харчові добавки як гігієнічна проблема. Призначення, класифікація, застосування у харчовій промисловості. Особливості гігієнічної експертизи, критерії та методи оцінки.

3

1

-

7. ^ Основи гігієнічної проблеми використання генетично-модифікованих харчових продуктів.

-

1

-

8. Порядок і методика проведення гігієнічної експертизи окремих груп харчових продуктів. Методика аналізу результатів обстеження та лабораторних досліджень. Методика складання гігієнічних висновків, прийняття відповідних рішень та санкцій.

6

1

-

9. ^ Методика та принципи встановлення критичних контрольних точок (НАССР).

-

1

-

Змістовий модуль 3.

Поточний санітарний нагляд в гігієні харчування.

10. Поточний санітарний нагляд в гігієні харчування. Законодавчі, правові документи. Права і функціональні обов’язки посадових осіб.

2

1

-

^ 11. Методика притягнення посадових та фізичних осіб до адміністративної відповідальності, стягнення санкцій.

-

1

-

12. Методика поточного санітарного нагляду за підприємствами громадського харчування.

4

1
13.Санітарно-гігієнічне обстеження підприємства громадського харчування.

^ Методика складання акту санітарного обстеження.

6

1


4

14. Методика поточного санітарного нагляду за підприємствами торгівлі харчовими продуктами. ^ Методика складання акту санітарного обстеження.

2

1


4

15. Контроль за проходженням працівниками підприємства громадського харчування, торгівлі харчовими продуктами медичних оглядів.

1

1


-

16. Санітарно-гігієнічне обстеження підприємства торгівлі харчовими продуктами.

-

1

-

Змістовий модуль 4.

Харчові отруєння. Основні аспекти аліментарної токсикології.

17. Харчові отруєння як гігієнічна проблема. Сучасна класифікація харчових отруєнь. Харчові отруєння мікробного походження.


2

1

-

18. Харчові отруєння немікробної та невідомої природи. Методика розслідування харчових отруєнь.

3

-

-

19. Нутриціологічна характеристика основних продуктів харчування.

-

1

-

20. Організація лікувально-профілактичного харчування (ЛПХ) та санітарно-гігієнічний контроль за ЛПХ на промислових підприємствах.

5

1

-

21. Підсумковий контроль засвоєння модуля “Гігієна харчування”.

3

3

-

Усього годин - 82

52

22

8


Кредитів ECTS – 2,8


52


СРС – 30 год.^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙп/п

Тема

Години

1.

Здоров’я людини як об’єкт гігієни, найважливіші умови, що його визначають. Сучасні підходи до вивчення стану здоров’я населення в зв’язку з впливом факторів і умов навколишнього середовища

2

2.

Харчування як медична проблема. Роль харчування в профілактиці аліментарних та аліментарно-обумовлених захворювань

2

3.

Гігієнічна проблема контамінації харчових продуктів

2

4.

Харчування в екологічно-несприятливих умовах навколишнього середовища

2^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬп/п

Тема

Години

1.

2.

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за фахом «Гігієна харчування». Законодавчі і правові основи діяльності лікаря. Зміст, форми і методи роботи, права та функціональні обов’язки діяльності лікаря з гігієни харчування.

2

Методика вивчення та аналіз стану харчування населення, окремих організованих колективів.

4

3.

Організаційно-правові засади попереджувального санітарного нагляду. Методика гігієнічної експертизи проектів об’єктів нагляду гігієни харчування.

6

4.


5.

Основні нормативні документи, які регламентують показники якості та безпеки харчових продуктів. Сертифікація продовольчої сировини та харчових продуктів.

3

Харчові добавки як гігієнічна проблема. Призначення, класифікація, застосування у харчовій промисловості. Особливості гігієнічної експертизи, критерії та методи оцінки.

3

6.

Порядок і методика проведення гігієнічної експертизи окремих груп харчових продуктів. Методика аналізу результатів обстеження та лабораторних досліджень. Методика складання гігієнічних висновків, прийняття відповідних рішень та санкцій.

6

7.

8.

Поточний санітарний нагляд в гігієні харчування. Законодавчі, правові документи. Права і функціональні обов’язки посадових осіб.

2

Методика поточного санітарного нагляду за підприємствами громадського харчування.

4

9.

10.

Санітарно-гігієнічне обстеження підприємства громадського харчування. Методика складання акту санітарного обстеження.

6

Методика поточного санітарного нагляду за підприємствами торгівлі харчовими продуктами. Методика складання акту санітарного обстеження.

2

11.

12.

13.

Контроль за проходженням працівниками підприємства громадського харчування, торгівлі харчовими продуктами медичних оглядів.

1

Харчові отруєння як гігієнічна проблема. Сучасна класифікація харчових отруєнь. Харчові отруєння мікробного походження.

2

Харчові отруєння немікробної та невідомої природи. Методика розслідування харчових отруєнь.

3

14.

15.

Організація лікувально-профілактичного харчування на промислових підприємствах та санітарно-гігієнічний контроль за ЛПХ на промислових підприємствах.

5

Підсумковий контроль засвоєння модуля “Гігієна харчування”.

3

РАЗОМ


52
  1   2   3   4   5   6   7   8

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Дніпропетровськ iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Корпоративнi iнформацiйнi системи» для студентів...

Дніпропетровськ iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з навчальної...
«Кримінально-виконавче право» для слухачів факультету заочного навчання працівників органів внутрішніх справ / Укладач: кандидат...

Дніпропетровськ iconБіологія” для студентів напряму 040106 екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Біологія» для студентів напряму 070800 – екологія,...

Дніпропетровськ iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
odt.uchni.com.ua
Головна сторінка